52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

The International Colloquium Modern Technologies in Construction, Challenges of the 21st Century – Budownictwo 4.0

Białystok, 18-20 października 2021
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu ipb2021.pb.edu.pl

Politechnika Białostocka zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego pb.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ipb2021.pb.edu.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 2021-09-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-01.

Na serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Jastrzębski, adres poczty elektronicznej niepelnosprawni@pb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501 032 551. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Politechniki Białostockiej.

Inne
Galeria zdjęć ze spotkania Sekcji IPB KILIW PAN
Kontakt
Komitet Organizacyjny

Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej
ul. Wiejska 45 E, 15-351 Białystok

+48 698 895 515
ipb2021@pb.edu.pl

ipb2021.pb.edu.pl
 

Biuro Konferencji

mgr Elżbieta Dolińska, PZITB
inż. Adam Nietupski, WBiNŚ

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok. 204, 15-950 Białystok

/ +48/85 742 04 81
+48/881 966 223
pzitb@bialystok.enot.pl

www.pzitb.bialystok.pl

Pliki do pobrania

Poniżej załączamy najważniejsze pliki, które przydadzą się Państwu do zgłoszenia udziału oraz zgłoszenia artykułu na Konferencję.

Książka streszczeń (pdf, 83 MB)

Karta zgłoszenia uczestnictwa (docx, 70 KB)

Komunikat nr 1 (pdf, 5 MB)

Warunki publikowania artykułów (pdf, 900 KB)

Zgłoszenie artykułu naukowego (docx, 56 KB)

Komitety
International Scientific Committe

Prof. DIDIER AUSSEL
Université de Perpignan, Francja

Prof. FRIDA BAZZOCCHI
University of Florence, Włochy

Doc. Ing. TOMÁŠ HANÁK, Assoc. Prof.
Brno University of Technology, Czechy

Doc. Ing. JANA KORYTÁROVÁ, PhD
Brno University of Technology, Czechy

Prof. Ing. MÁRIA KOZLOVSKÁ, PhD
Technical University in Košice, Słowacja

Prof. FRANCISCO JAVIER REY MARTÍNEZ
University of Valladolid, Hiszpania

Doc. Ing. PETER MESÁROŠ, PhD
Technical University in Košice, Słowacja

Prof. HARTMUT PASTERNAK, DSc, PhD, Eng.
Brandenburg University of Technology, Cottbus, Niemcy

Prof. JOLANTA SADAUSKIENE
Kaunas University of Technology, Litwa

Prof. ANTONIO RODERO SERRANO
University of Cordoba, Hiszpania

Prof. LEONAS USTINOVIČIUS, DSc, PhD, Eng.
Vilnius Gediminas Technical University, Litwa

Prof. EDMUNDAS K. ZAVADSKAS, DSc, PhD, Eng.
Vilnius Gediminas Technical University, Litwa

Komitet Naukowy
Przewodnicząca

prof. dr hab. inż. ELŻBIETA RADZISZEWSKA-ZIELINA, PK
Przewodnicząca Sekcji IPB KILiW PAN
 

Przewodniczący honorowi

dr hab. inż. MARTA KOSIOR-KAZBERUK, prof. PB
Rektor Politechniki Białostockiej

dr hab. inż. DOROTA ANNA KRAWCZYK, prof. PB
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej PB

prof. dr hab. inż. MICHAŁ BOŁTRYK
Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW GARDZIEJCZYK
Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej i Transportu WBiNŚ PB

prof. dr hab. inż. EUGENIUSZ KODA
Redaktor Naczelny czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Architectura

prof. dr hab. inż. LEONARD RUNKIEWICZ
Instytut Techniki Budowlanej oraz PW

prof. dr hab. inż. HENRYK ZOBEL, WIL PW
Redaktor Naczelny czasopisma Archives of Civil Engineering
 

Sekretarze naukowi

dr inż. EDYTA PAWLUCZUK, PB
dr inż. DOROTA MAŁASZKIEWICZ, PB
 

Członkowie

prof. dr hab. inż. KAZIMIERZ CZAPLIŃSKI, PWr
prof. dr hab. inż. JACEK GOŁASZEWSKI, PŚl
prof. dr hab. inż. ZDZISŁAW HEJDUCKI, PWr
prof. dr hab. inż. BOŻENA HOŁA, PWr
prof. dr hab. inż. OLEG KAPLIŃSKI, PP
prof. dr hab. inż. TADEUSZ KASPROWICZ, WAT
prof. dr hab. inż. EDYTA PLEBANKIEWICZ, PK
gen. bryg. prof. dr hab. inż. DARIUSZ SKORUPKA, AWL
prof. dr hab. inż. ANNA SOBOTKA, AGH
prof. dr hab. inż. MIROSŁAW ŻUKOWSKI, PB
dr hab. inż. SŁAWOMIR BIRUK, prof. PL
dr hab. inż. JADWIGA BIZON-GÓRECKA, prof. UTP
dr hab. inż. RYSZARD DACHOWSKI, prof. PŚk
dr hab. inż. WOJCIECH DROZD, prof. PK
dr hab. inż. NABI IBADOV, PW
dr hab. inż. PIOTR JAŚKOWSKI, prof. PL
dr hab. inż. MICHAŁ KRZEMIŃSKI, PW
dr hab. inż. JANUSZ KULEJEWSKI, PW
dr hab. inż. AGNIESZKA LEŚNIAK, prof. PK
dr hab. inż. ROMAN MARCINKOWSKI, prof. PW
dr hab. inż. BEATA NOWOGOŃSKA, prof. UZ
dr hab. inż. JERZY PASŁAWSKI, prof. PP
dr hab. inż. MIECZYSŁAW POŁOŃSKI, prof. SGGW
dr hab. inż. MAGDALENA ROGALSKA, prof. PL
dr hab. inż. ELŻBIETA SZAFRANKO, UWM
dr hab. inż. JACEK SZER, prof. PŁ
dr hab. inż. KRZYSZTOF ZIMA, prof. PK

Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca

mgr inż. NINA SZKLENNIK, PB
Przewodnicząca Oddziału PZITB w Białymstoku
 

Przewodnicząca honorowa

dr inż. KATARZYNA KALINOWSKA-WICHROWSKA, PB
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy WBiNŚ PB
 

Zastępcy Przewodniczącej

dr inż. MAŁGORZATA LELUSZ, PB
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia WBiNŚ PB

MARIUSZ WASILEWSKI
Dyrektor Generalny Polskiego Klastra Budowlanego
 

Sekretarze

dr inż. NATALIA STANKIEWICZ, PB
dr inż. JAKUB POPŁAWSKI, PB
 

Członkowie

dr inż. MAREK MOTYLEWICZ, PB
dr inż. EWA OŁDAKOWSKA, PB
mgr inż. PIOTR SZUTKIEWICZ, PZITB

Konferencja
Aktualności
15.10.2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana w programie Konferencji. W dniu 19.10.21 (wtorek) Otwarte Zebranie Sekcji IPB KILIW PAN […]

19.06.2021

Przypominamy o terminach nadsyłania artykułów do czasopism: Builder – 31.07.2021 r. Przegląd Budowlany – 19.06.2021 r. Sustainability – 31.12.2021 r. […]

27.05.2021

Miło nam poinformować, że Konferencji będzie również towarzyszyć specjalne wydanie „Materials” (IF 3,057) wydawnictwa MDPI. Tytuł specjalne edycji, to: „Construction […]

06.05.2021

Miło nam poinformować, że wydawnictwo MDPI zaoferowało 20% zniżkę na publikację 10 referatów Konferencji IPB 2021 w postaci artykułów w […]

28.03.2021

Miło nam poinformować, że wydawnictwo MDPI zaoferowało 30% zniżkę na publikację referatów Konferencji IPB 2021 w postaci artykułów w czasopiśmie […]

19.03.2021

Niezwykle miło nam ogłosić, że do grona Patronów Honorowych Konferencji IPB 2021, zamieszczonych w Pierwszym Komunikacie, dołączyli: Komitet Nauki Polskiego […]

19.03.2021

W związku z licznymi prośbami o wydłużenie terminu zgłoszenia uczestnictwa Komitet Organizacyjny Konferencji podjął decyzję o jego zmianie. Nowy termin […]

04.03.2021

W imieniu Komitetu Organizacyjnego uprzejmie zapraszamy do udziału w 52. Konferencji Naukowej „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” oraz The International Colloquium “Modern […]

Artykuły

Energies, (Special Issue)

MDPI Energies

140 pkt na liście MEiN, IF = 2.702

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/ISMO2021

Możliwość publikowania wyłącznie w języku angielskim.

Wydanie specjalne: „Innovations-Sustainability-Modernity-Openness in Energy Research 2021″.

Podstawowy koszt publikacji to 2100 CHF. Przewidywane są zniżki dla uczestników konferencji 15%.

Każdy autor samodzielnie zgłasza artykuł w systemie susy.mdpi.com/user/manuscripts/upload, przy czym jego treść i format muszą spełniać wymagania redakcyjne obowiązujące w MDPI. Wymagania zawarte są w www.mdpi.com/journal/energies/instructions.
 

Materials

MDPI Materials

140 pkt na liście MEiN, IF = 3.057

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/Constr_Eng_Chall

Tytuł specjalnej edycji, to: „Construction Engineering – Challenges of the 21st Century”. Będzie poruszać zagadnienia związane z m.in.: zarządzaniem, nowoczesnymi materiałami budowlanymi, digitalizacją, automatyzacją oraz zagadnieniami związanymi z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Podstawowy koszt publikacji to 2000 CHF. Uczestnicy Konferencji otrzymają 15% zniżkę na publikację.
 

Archives of Civil Engineering (ACE)

Archives of Civil Engineering

100 pkt na liście MEiN

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.

Honorowane recenzje Komitetu Naukowego Konferencji.

Zasady publikowania:

 1. Komitet Naukowy Konferencji po zakończeniu procesu recenzowania i dopuszczeniu do wygłoszenia referatów proponuje autorowi opublikowanie opracowanego na bazie referatu artykułu w ACE.
 2. Organizator Konferencji dostarcza Redakcji ACE listę proponowanych artykułów wraz z wykazem recenzentów przypisanych do odpowiedniego artykułu oraz samymi recenzjami. Organizator jest zobligowany do zachowania poufności tych materiałów.
 3. Każdy autor samodzielnie zgłasza artykuł w dedykowanym systemie „Editorial System”, przy czym jego treść i format muszą spełniać wymagania redakcyjne obowiązujące w ACE. Wymagania zawarte są w dokumentach Guidelines oraz Template, a także we wskazówkach przekazywanych przez „Editorial System”.
 4. Redakcja ACE deklaruje opublikowanie nie więcej niż 12. artykułów z Konferencji w co najwyżej 4-ech kolejnych numerach ACE.
 5. Opłata za opublikowanie artykułu jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem (2079 PLN (1690 + 23 % VAT), dla Autorów zagranicznych 492 EUR (400 + 23 % VAT).

 

Sustainability (Special Issue)

MDPI Sustainability

70 pkt na liście MEiN, IF=2,576

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/technology_construction

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.

Przewidziane są zniżki dla Uczestników konferencji w wysokości 30%.

Wydanie specjalne: „Technology, Organisation and Management in Sustainable Construction”. Podstawowy koszt publikacji to 1900 CHF. Przewidywane są zniżki dla uczestników konferencji (zostaną podane w najbliższym czasie).
 

Applied Sciences (Special Issue)

MDPI Applied Sciences

70 pkt na liście MEiN, IF=2.474

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Modern_Technologies_and_Methods_in_Architecture_and_Civil_Engineering

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.

Wydanie specjalne: „Modern Technologies and Methods in Architecture and Civil Enegineering”.

Podstawowy koszt publikacji to 2000 CHF. 10 artykułów uczestników konferencji otrzyma zniżkę 20% na publikację.

Średni czas publikacji to ok. 1-2 miesiące.
 

Builder

Builder

20 pkt na liście MEiN

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie builderscience.pl/resources/html/cms/EDITORIAL_OFFICE

Możliwość publikacji w języku polskim, angielskim lub w dwóch wersjach językowych jednocześnie.

Wszystkie artykuły będą wydane w numerze październikowym (rezerwacja ok. 15 artykułów). Pozostaje też możliwość wydania artykułów w kolejnych numerach. Termin zgłaszania artykułów poprzez platformę Buildera to koniec lipca 2021r.

Liczba stron artykułu jest dowolna (średnio 4-5 str.) i od tego zależy opłata.

Koszt brutto opublikowania 1 artykułu:

liczba stron   cena cennikowa    cena specjalna (dla uczestników konferencji):

2 STRONY           984,00                520,00 (z VAT)

3 STRONY          1.353,00              780,00 (z VAT)

4 STRONY          1.845,00           1.040,00 (z VAT)

5 STRON             2.091,00           1.300,00 (z VAT)

Koszt publikacji artykułu naukowego obejmuje:

 • skład artykułów wraz z ilustracjami (zdjęcia, grafiki, wykresy),
 • przygotowanie ilustracji do druku,
 • naniesienie korekty autorskiej,
 • korektę literową i rewizję korekty,
 • po 2 egzemplarze autorskie (wersja drukowana),
 • przygotowanie i opublikowanie wersji cyfrowej artykułów w serwisie builderscience.pl,
 • wysyłkę do bibliotek, w tym wydziałowych (ok. 45 bibliotek x 3 egzemplarze do każdej),
 • dodatkowo 50 egzemplarzy dla Wydziału Architektury.

Wytyczne pisania artykułów wraz z innymi dokumentami znajdują się na stronie Buildera.
 

Scientific Review Engineering and Environmental Sciences

Scientific Review

20 pkt na liście MEiN, SJR=0,194

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie iks_pn.sggw.pl

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.

Rezerwacja 15. artykułów publikowanych po 5 w kolejnych 3 numerach począwszy od wrześniowego (2021). Ostatecznie termin publikacji zależy od otrzymania kompletu dokumentów: artykuł po recenzjach, poprawki autorów po recenzjach, oświadczenie, wszystkie recenzje, dane do faktur). Bardzo proszę zapoznać się z wytycznymi na stronie iks.pn.sggw.pl/index.html.

Recenzje wykonuje Komitet Naukowy konferencji, NA DRUKACH CZASOPISMA (są na stronie), zgodnie z wymaganiami (double-blind, co najmniej jeden recenzent samodzielny, co najmniej jeden z zagranicy itp.). Komplet materiałów danego artykułu NAJPÓŹNIEJ musi wpłynąć do redakcji na dwa miesiące (lepiej dwa i pół) przed końcem kwartału, w którym ma się ukazać artykuł. Inaczej bezwzględnie artykuł przesuwany jest na później.

Redakcja zastrzega sobie prawo wstępnej kwalifikacji artykułów po przesłaniu krótkich zgłoszeń, jeszcze przed recenzjami. Nie są przyjmowane artykuły bez badań własnych (przeglądowe).

Autorzy artykułów zakwalifikowanych do druku zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 800 zł + 23% Vat (984 zł brutto) lub 250 EURO za czarno-biały tekst do 10 stron zgodny z układem opisanym w Informacjach dla Autorów, zawierający wszystkie wymagane elementy, streszczenia, tabele, rysunki itp. W przypadku złożenia tekstu o większej objętości (ale nie większej niż 13 stron) zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł + 23% Vat lub 15 EURO za każdą rozpoczętą, dodatkową stronę.
 

Acta Scientiarum Polonorum seria Architectura (Acta)

Acta Scientiarum Polonorum

20 pkt na liście MEiN, Index Copernicus (ICV 2019: 83,6), kwartalnik naukowy

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie www.architectura.actapol.net/

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.

Możliwość opublikowania 10. artykułów.

Redakcja akceptuje recenzje wysokiej jakości przygotowane przez szerokie grono recenzentów (recenzje wykonane w systemie double-blind na drukach czasopisma). W miarę możliwości powinni być to częściowo recenzenci z afiliacją zagraniczną. Do każdej pracy powinien być przynajmniej jeden recenzent, który jest pracownikiem samodzielnym. Prace powinny zostać przesłane do redakcji do końca maja 2021 roku (chociaż najlepiej nadsyłać sukcesywnie wcześniej).

Koszt publikacji prac o objętości do 12. stron A4 przygotowanych wg szablonu to 600 zł + VAT. Jeśli praca przekracza podaną objętość, to koszt każdej dodatkowej strony to 60 zł + VAT. Prace opublikowane on-line są oczywiście kolorowe (zgodnie z przesłaną wersją), natomiast w druku są w odcieniach szarości. Na prośbę Autora istnieje możliwość druku w kolorze, ale wiąże się to z dodatkową opłata wyliczaną przez wydawnictwo.
 

Civil and Environmental Engineering Reports

Civil and Environmental Engineering Reports

20 pkt na liście MEiN

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie ceer.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.

Możliwość opublikowania 15. artykułów. Kolejne wydania publikowane są: 31.03.21, 30.06.21, 30.09.21, 31.12.21. Termin nadesłania artykułu ok. dwa miesiące przed terminem publikacji.

Autorzy dodają artykuły przez system czasopisma. Redakcja kieruje artykuły do recenzji (komitet naukowy) i proceduje artykuł aż do druku. Redakcja nie pobiera opłat za opublikowanie artykułu.
 

Przegląd Budowlany

Przegląd Budowlany

5 pkt wg rozporządzenia MEiN, miesięcznik naukowy, branżowy

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie www.przegladbudowlany.pl/

Możliwość publikowania w j. polskim i angielskim.

Wydanie opinii i zakwalifikowanie artykułu do publikacji trwa około 2 miesiące. Redakcja nie pobiera opłat za opublikowanie artykułu.

UWAGA
Warunkiem publikacji artykułu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w wyżej wymienionych czasopismach, punktowanych na liście MEiN od 70 pkt wzwyż, jest dokonanie opłaty kosztów uczestnictwa w Konferencji przez co najmniej jednego z jego autorów.

Przypominamy również, że artykuły zgłaszane do wyżej wymienionych czasopism nie mogą powielać treści prezentowanych podczas Konferencji. Dlatego artykuły powinny być przyjęte do druku przed terminem jej rozpoczęcia. Podczas Konferencji głoszony będzie skrót opublikowanego artykułu w formie referatu.

O konferencji

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej z lotu ptaka

Informacje ogólne

Konferencja Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych organizowana w 2021 roku przez Katedrę Budownictwa i Inżynierii Drogowej WBiNŚ PB włącza się swym charakterem i tematyką w tradycję konferencji Jednostek Jednoimiennych, zapoczątkowanych przez Profesora Aleksandra Dyżewskiego.

Jednocześnie wpisuje się w harmonogram obchodów Jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Tematyka konferencji
 • Przygotowanie, programowanie i planowanie inwestycji budowlanych.
 • Nowoczesne materiały i technologie w budownictwie.
 • Planowanie i realizacja robót budowlanych, w tym automatyzacja i cyfryzacja.
 • Problematyka eksploatacji obiektów budowlanych (zarządzanie nieruchomościami budynkowymi, utrzymanie zasobów budowlanych w tym modernizacja, rekonstrukcja itp.).
 • Ekonomika w planowaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych.
 • Wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych koncepcji społeczno-gospodarczych w realizacji przedsięwzięć budowlanych (ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, cykl życia, gospodarka cyrkulacyjna itp.).
 • Modele i metody naukowe w badaniach problematyki inżynierii procesów budowlanych.
 • Wspomaganie podejmowania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym.

 

Cel konferencji

Celem Konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń i efektów praktycznych, łączących się z powyższą tematyką. W Konferencji wezmą udział pracownicy wyższych uczelni z kraju i zagranicy, instytutów naukowych, projektanci, wykonawcy robót budowlanych, producenci materiałów i wyrobów budowlanych.

Organizatorzy

Logo 70-lecie WBiNŚ PB

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej
Dziekan i Kierownik Katedry – prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk

 


 
logo PZITB

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku
Przewodnicząca – mgr inż. Nina Szklennik

 


 
Polski Klaster Budowlany logo

Prezes Zarządu – Tomasz Kozłowski
Strona główna
70-lat Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

Szanowni Państwo,

z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym Polski wschodniej,
Komitet Organizacyjny podjął decyzję o zmianie miejsca Konferencji.

52. Konferencja IPB`2021 odbędzie się w Białymstoku, w Hotelu Gołębiewski****

ul. Pałacowa 7, 15-064 Białystok


Informacja:

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

Uwaga, zmiana w programie!

Patronat honorowy:
logo-PB
Jej Magnificencja Rektor Politechniki Białostockiej
Dr hab. inż. MARTA KOSIOR-KAZBERUK, prof. PB
logo MRiT
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Minister Rozwoju i Technologii
logo KILiW PAN
Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN
Przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. ELŻBIETA RADZISZEWSKA-ZIELINA
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Dozoru Technicznego
Prezes - ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI
logo pzitb
Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa

Przewodnicząca - Prof. dr hab. inż. MARIA KASZYŃSKA
logo pzitb
Komitet Nauki Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa

Przewodnicząca - Prof. dr hab. inż. MARIA KASZYŃSKA
logo województwo podlaskie
Marszałek Województwa Podlaskiego
ARTUR KOSICKI
logo wojewoda podlaski
Wojewoda Podlaski
BOHDAN PASZKOWSKI
logo Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Przewodniczący Rady - WOJCIECH KAMIŃSKI
herb Miasta Białegostoku
Prezydent Miasta Białegostoku
Prof. TADEUSZ TRUSKOLASKI
Polski Klaster Budowlany logo
Polski Klaster Budowlany - Krajowy Klaster Kluczowy
Partner Merytoryczny
The International Colloquium „Modern Technologies in Construction.
Challenges of the 21th Century - CONSTRUCTION 4.0
Prezes Zarządu Klastra - TOMASZ KOZŁOWSKI
Partner generalny:
Partner strategiczny:
Partner złoty:
Partner srebrny:
Patronat medialny: